Algemene voorwaarden René Höcker Mesologie


Toepasselijkheid van deze overeenkomst 

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door René Höcker Mesologie uit te voeren handelingen.

 

Zorgaanbieder/therapeut

René Höcker Mesologie is lid van de beroepsverenigingen NVVM en de VBAG. Deze verenigingen zijn aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ.
Informatie over deze verenigingen en deze koepelorganisatie is te vinden op de websites www.mesologie.nl, www.vbag.nl en www.rbcz.nu.
De therapeut/mesoloog handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVVM. Deze kunt u vinden op www.mesologie.nl.

 

Vertrouwelijkheid 

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. 

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden). 

 

Behandelingen/consulten 

De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 

Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologische handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen. 

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

 

Kosten 

Met ingang van 1 juli 2023 bedraagt het tarief voor het mesologisch consult van 60 minuten € 110,00. 

 

Betaling 

De factuur wordt voor de cliënt geprint of per email toegestuurd.
Hierdoor kan de cliënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering bij de zorgverzekeraar indienen. 

Betalingswijze geschiedt volledig na het consult à contant, per pin of per bank met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

 

Annulering 

Bij verhindering zal cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde of vergeten afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar. 

 

Vergoeding van de therapie 

René Höcker Mesologie is aangesloten bij de NVVM, de VBAG en de RBCZ en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. René Höcker Mesologie is opgenomen in het AGB-register, wat maakt  dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Mesologische consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar. 

 

Bereikbaarheid 

René Höcker Mesologie werkt uitsluitend op afspraak.
Op zaterdag, zondag en feestdagen is René Höcker Mesologie in principe niet bereikbaar. 

Tijdens consulten is de bereikbaarheid beperkt. Cliënt neemt bij voorkeur contact op via email die zo spoedig mogelijk beantwoord wordt. Bij telefonisch contact kan zijn/haar naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie ingesproken worden op de voicemail, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. 

Tijdens vakanties wordt de bereikbaarheid van René Höcker Mesologie waargenomen door een collega mesoloog. Informatie hierover zal zowel door middel van een afwezigheidsmelding via email worden verstrekt, als middels de afwezigheidsmelding van de voicemail. 

Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen. 

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan. 

 

Aansprakelijkheid 

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot het secretariaat van de VBAG 040-2838988 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie vindt u op de website van VBAG www.vbag.nl.
Voor het tuchtrecht wendt de cliënt zich tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). 

Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van de cliënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. 

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. 

Mesologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten. 

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Mesologie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. 

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist. 

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. 

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. 

De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 

De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 

De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar, eventueel met inschakeling van niet -ondergeschikten, verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen. 

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen. 

 

AVG

René Höcker Mesologie houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.renehockermesologie.nl meer informatie vinden (de privacyverklaring).

 

Ontbindende voorwaarden 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 

Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. 

De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener. 

Praktijk Heemstede

Centrum voor Vitaliteit & Gezondheid De Nieuwe Lente

Raadhuisstraat 56 A

2101 HH Heemstede

06 23 65 63 23

rene@renehockermesologie.nl

Praktijk Heemstede

GZOND Heemstede

Valkenburgerlaan 73

2103 AM Heemstede

06 23 65 63 23

rene@renehockermesologie.nl

Praktijk Amsterdam

Integraal Medisch Centrum

Contactweg 145

1014 BJ Amsterdam

020 68 27 788

06 23 65 63 23

rene@renehockermesologie.nl

Iedere 1e dinsdag van de maand is hier een gratis inloopspreekuur van 18:00 tot 19:00 uur.